WYDANIE BIEŻĄCE

Temat pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego budzi sporo wątpliwości praktycznych. Ważne są jego zakres, forma oraz treść. Istotne jest również to, by mocodawca sam był uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa. Udział pełnomocnika reprezentującego  wykonawcę to powszechna praktyka. Fakt istnienia możliwości naprawiania braków w udzielonym umocowaniu jest ważny, jednak aby nie wprowadzać niepotrzebnych dodatkowych formalności, które mogą okazać się przeszkodą w postępowaniu zakupowym, warto udzielić pełnomocnictwa prawidłowo, tak aby miało ono wiążącą moc i nie wzbudzało niepotrzebnych wątpliwości.

czytaj więcej »

Trwają prace nad Platformą e-Zamówienia, bezpłatnym narzędziem, które będzie służyło zamawiającym i wykonawcom do prowadzenia elektronicznych postępowań w sprawie zamówień publicznych. Niestety, nie uda się opracować pełnej wersji systemu do końca grudnia 2020 roku, tak aby od 1 stycznia 2021 r. każda procedura – także krajowa – mogła być prowadzona za jego pośrednictwem. Z tego powodu Urząd Zamówień Publicznych rozbudowuje funkcjonalności miniPortalu, by z jednej strony mógł obsłużyć również krajowe zamówienia, a z drugiej by można było kontynuować za jego pośrednictwem zeszłoroczne procedury.

czytaj więcej »

Urząd Zamówień Publicznych w ramach współpracy z przedstawicielami branży informatycznej przedstawia do konsultacji pierwszy efekt pracy grupy roboczej ds. zakupu zestawów komputerowych. Ponieważ pierwotna wersja tego dokumentu pochodziła z 2012 roku, to wymagał on dostosowania do obecnych realiów rynkowych i technologicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Instytut wygrał przetarg finansowany ze środków Unii Europejskiej na szkolenia dla doradców rolnych. Musimy zapewnić uczestnikom szkolenia hotel i wyżywienie. Szkolenie musi być zorganizowane we wszystkich województwach od listopada 2020 do października 2021 roku. Czy musimy zrobić to w postępowaniu na usługi społeczne, traktując każde województwo jako oddzielne postępowanie, czy też możemy zrobić to w zapytaniu ofertowym, też traktując każde województwo jako oddzielne zapytanie? Wartość całego zamówienia na usługi hotelarskie i gastronomiczne wynosi powyżej 30.000 euro.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy firma, która wykonała opracowanie projektu budowlanego na modernizację systemu monitoringu, może w drodze ogłoszonego przetargu wystartować do złożenia oferty na zrealizowanie prac budowlanych? Czy ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza taką możliwość, w której wykonawca zrobił projekt i chce przystąpić do jego realizacji?

czytaj więcej »

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (zaprojektuj-wybuduj) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa ustawy Pzp) wpłynęła oferta (wykonawca – spółka cywilna), do której dołączono wykaz osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca przesłał ponownie wykaz osób, w którym wskazał, że dysponuje jedną z osób (projektant), korzystając z zasobów podmiotu trzeciego. Wskazana osoba była wykonawcą (w innym postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia na roboty. Zamawiający wezwał wykonawcę do wskazania, czy dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty na przedmiotowe zamówienie. Wykonawca w ramach złożonych wyjaśnień wskazał, że dana osoba uczestniczyła w przygotowaniu oferty. Zamawiający na etapie przygotowania SIWZ i ogłoszenia zamówienia nie korzystał z pomocy danej osoby, niemniej jednak umowa na wykonanie PFU określa, że zleceniodawca na każdym etapie realizacji inwestycji może zwrócić się do zleceniobiorcy m.in. o wyjaśnienia, doprecyzowanie itp. Czy zamawiający powinien wykluczyć danego wykonawcę z postępowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający wymagał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu, w którym wykonawcy byli zobowiązani do podania posiadanych przez oferowany sprzęt parametrów technicznych oraz cech technicznych i funkcjonalnych. Przedmiotowy wykaz stanowił treść ofert. Zamawiający przygotował wzór tego wykazu w postaci tabeli, gdzie w poszczególnych jej pozycjach wykonawcy mieli wpisać parametry i cechy posiadane przez oferowany sprzęt. Jednocześnie na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona, przedłożenia dokumentacji technicznej producenta oferowanego sprzętu. Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, przedłożył wykaz sprzętu sporządzony na wzorze przygotowanym przez zamawiającego. Analiza przedmiotowego wykazu ujawniła, że w jednej pozycji wykonawca nie podał informacji odnoszącej się do jednego wymogu (posiadanie przez oferowany sprzęt ekranu LCD). Jednocześnie wykonawca ten wraz z ofertą przedłożył dokumentację techniczną producenta sprzętu, z której wynika, że oferowany sprzęt posiada przedmiotowy ekran LCD. Zaistniała sytuacja zrodziła następujące pytanie: czy zamawiający w ogóle może dokonać analizy oferty z uwzględnieniem przedłożonej dokumentacji technicznej, mimo iż zasadniczo jest to dokument przedkładany na żądanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, a jeżeli tak, czy ujawniony w wykazie pojedynczy brak informacji zamawiający może zakwalifikować jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodującą istotnych zmian w treści ofert? Czy jednak zamawiający powinien w pierwszej kolejności pozyskać co najmniej potwierdzenie aktualności informacji zawartych w tej dokumentacji poprzez wezwanie do przedłożenia dokumentów potwierdzających i dopiero potem dokonać ewentualnej kwalifikacji, czy może jednak taki brak, niezależnie od tego momentu pozyskania dokumentacji technicznej producenta sprzętu, w ogóle nie może być uznany za inną omyłkę i stanowi o niezgodności treści ofert z treścią SIWZ?

czytaj więcej »

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie wymiany pieców węglowych na źródła ogrzewania ekologiczne zamierzamy zastosować kryterium jakość. Liczba punktów przyznawana będzie według następujących zasad: jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że oferowana przez niego pompa ciepła, którą zastąpi kocioł węglowy, ma znak jakości EHPA-Q lub HP Keymark, otrzyma 15 punktów, jeżeli nie – zero. Czy można zastosować takie kryterium? Czy na potwierdzenie posiadania znaku jakości wystarczy, że wykonawca zadeklaruje to w ofercie, czy powinien załączyć wraz z ofertą certyfikat potwierdzający posiadanie przez pompę znaku jakości EHPA-Q lub HP Keymark? Czy może powinien złożyć go jedynie wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza po otrzymaniu wezwania od zamawiającego skierowanego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura odwrócona) zamawiający określił – jako jedno z kryteriów oceny ofert – dodatkowe doświadczenie kierownika budowy o wadze 10 pkt. Taką liczbę punktów mógł uzyskać wykonawca, który w ofercie wykazał, że kierownik budowy ma przynajmniej 12 lat doświadczenia zawodowego. Warunkiem udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności zawodowej było wykazanie przez wykonawcę dysponowania przynajmniej 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży architektonicznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, która ma pełnić funkcję kierownika budowy, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży elektrycznej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, 1 osobą z uprawnieniem bez ograniczeń do kierowania robotami w branży sanitarnej, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego. Wykonawca w złożonej ofercie wskazał, że kierownik budowy, skierowany do realizacji zamówienia posiada 46 lat doświadczenia zawodowego. W wyniku oceny ofert oferta wykonawcy X uzyskała najwyższą liczbę punktów, wobec czego wezwano go w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przeciwwskazań do wykluczenia. Wykonawca X w wyznaczonym terminie złożył m.in. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym widniał m.in. kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych i sanitarnych. Z przedstawionego wykazu nie wynikało jednak, aby wskazana w nim osoba kierownika budowy posiadała doświadczenie w wymiarze 46 lat. Nie było tam też informacji w odniesieniu do kierowników robót z branży elektrycznej i sanitarnej. Wobec powyższego zamawiający wezwał wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wyjaśnień w zakresie liczby lat doświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej. W wyznaczonym terminie wykonawca uzupełnił wykaz, jednak dokonał w nim zmiany i tak w miejsce kierownika budowy wskazał inną osobę, która posiadała wymagane uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w branży architektonicznej, jednak jej doświadczenie wynosiło 26 lat. Dokonano również zmiany kierownika robót branży elektrycznej na inną osobę, która jednak posiadała określone w SIWZ uprawnienia i legitymowała się wymaganym doświadczeniem. Należy podkreślić, że kierownik budowy i kierownik robót elektrycznych, wymieniony zarówno w pierwotnym wykazie, jak i ten wymieniony w wykazie złożonym w wyniku wezwania do uzupełnienia, stanowią zasób własny wykonawcy X (umowa zlecenia). Czy mając powyższe na uwadze, wykonawca X był uprawniony do zmiany pierwotnie wskazanego kierownika budowy na etapie wyjaśnień, przy czym zarówno pierwotnie wskazany kierownik budowy, jak i jego następca stanowią zasób własny wykonawcy X?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający organizuje przetarg na instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej (jedna część) oraz instrumenty dla sekcji muzyczno-wokalnej (druga część). Opis przedmiotu zamówienia określał materiały wykonania i parametry techniczne. Do jednostki wpłynęło wiele pytań sugerujących, że „Taki zapis powoduje, że zakres jakościowy i wykonawczy instrumentów spełniających powyższy zapis zawiera się w zakresie od instrumentów zabawkowych produkowanych przez firmy o nieustalonej na rynku muzycznym renomie, aż po mistrzowskie rozwiązania koncertowych instrumentów produkowanych jednostkowo na zamówienie przez najbardziej renomowane firmy. Rozpiętość cenowa takich instrumentów również zawiera się w niezwykle szerokim zakresie”. Zamawiającemu zależy na zakupieniu instrumentów, które będą miały odpowiednią barwę i dźwięk. Jednak stosowanie kryteriów uznaniowych i wynajęcie jakiejś komisji to spory koszt i możliwość nadużyć (promowanie swoich produktów przez członków komisji), a także możliwość protestu. Czy, jak sugerują nam wykonawcy, można w ramach zmiany SIWZ podać, że wymagamy np. instrumentu do zastosowań również profesjonalnych o szerokim zastosowaniu zarówno w muzyce klasycznej, rozrywkowej, jak i marszowej, zapewniającego ergonomię, komfort gry i intonację najwyższej jakości, powinien to być wysokiej klasy model studencki, o parametrach technicznych, walorach brzmieniowych i wykonawczych nie gorszych niż na przykład (wpisujemy model, który nas interesuje)?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne, dokonał wyboru wykonawcy i ogłosił wynik. W dniu poprzedzającym zawarcie umowy do jednostki zamawiającej wpłynęła informacja, że potencjalny wykonawca naruszył znacząco wewnętrzne zasady zamawiającego związane z bezpieczeństwem pracy. Wewnętrzne zasady pozwalają go wpisać na tzw. czarną listę. To jednak nie ma zastosowania w Pzp. Czy można nie zawierać umowy z wykonawcą już po rozstrzygnięciu przetargu? Czy dla zamawiającego są jakieś sankcje z tym związane?

czytaj więcej »

Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne jest niczym innym jak decyzją o rezygnacji z przygotowywanego zamówienia. Unieważnienie wywiera skutek „wsteczny”, tj. znosi wszystkie czynności dokonane w postępowaniu przez zamawiającego. Ustawodawca uznał, iż instytucja unieważnienia jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem zamawiającego, który powstaje zawsze wtedy, gdy spełnione zostaną okoliczności ściśle określone przez ustawę Pzp. Obowiązek ten ziszcza się niezależnie od wartości zamówienia oraz trybu jego udzielenia.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 892/20

czytaj więcej »

Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają charakter wiążący? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informacjami zawartymi e systemie e-Certis? Czy dane pochodzące z bazy są nadrzędne w stosunku do aktu wykonawczego dotyczącego rodzajów dokumentów. Zagadnienia te stały się obiektem rozważań KIO. Sprawdź, co mają do przekazania składy orzekające.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych instrumentów Prawa zamówień publicznych, mających za zadanie ochronę podstawowych zasad postępowania, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jest instytucja wykluczenia wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek i prawo z niej skorzystać w każdym wypadku, kiedy dojdzie do przekonania, że dany wykonawca nie spełnia określonych warunków podmiotowych. Znaczenie tego mechanizmu jest na tyle istotne, że jego wykorzystanie niesie za sobą najdalej idące skutki – zamyka przed wykonawcą możliwość ubiegania się o uzyskanie zamówienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel