WYDANIE ONLINE

Tryb podstawowy, przewidziany w nowej ustawie Pzp, wydaje się być rozwiązaniem upraszczającym i uelastyczniającym postępowanie zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Niewątpliwie służy on również pogłębianiu dialogu stron w celu uzyskania jak najlepszych efektów udzielanych zamówień. Negocjacje prowadzone w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego będą miały z pewnością istotne znaczenie dla kształtu zawieranej umowy, zarówno w zakresie warunków realizacji zamówienia, jak i ceny świadczenia, a wprowadzenie przepisów ułatwiających i upowszechniających ich stosowanie należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019). Nie oznacza to jednak, że od tej daty jej regulacje są automatycznie stosowane do każdej procedury i czynności zamawiającego i wykonawcy czy każdej umowy o zamówienie – niezależnie od chwili wszczęcia postępowania. Sprawdź, w jakich sytuacjach zastosować regulacje poprzedniej ustawy Pzp, a kiedy nowe przepisy. Kwestię stosowania nowej ustawy Pzp z 11 września 2019 r. bądź dotychczasowej ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. regulują przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020). Statuuje ona kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać.

czytaj więcej »

Dnia 5 września 2020 r. utracił moc art. 6 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zgodnie z art. 36 ust. 1 ww. ustawy). Jak zamawiający powinien teraz dokonywać zakupów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19? Czy trzeba stosować przepisy ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Kiedy traci moc zawarte w specustawie wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (art. 6 ust. 1)? Artykuł 36 ust. 1 specustawy mówi, że po 180 dniach od dnia wejścia w życie tej ustawy. Ustawa weszła w życie 8 marca br., czyli wyłączenie nie obowiązuje już od 4 września br. Ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy covidowej (art. 1 pkt 2) wprowadza zmianę w zakresie art. 36, ale czy termin liczymy od terminów z głównej ustawy, czy od tej wprowadzającej zmiany? Dodatkowo art. 3 w ustawie zmieniającej mówi, że ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od 4 września 2020 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy udzielić zamówienia publicznego na wykonanie oprogramowania dedykowanego pod klienta. Będzie to agregator dokonujący agregacji serwisów kultury występujących na obszarze danego województwa. Czy możliwe jest zastosowanie kryterium pozacenowego, które dotyczy zaproponowania przez wykonawców dodatkowych funkcjonalności w tymże oprogramowaniu? Jeśli tak, to proszę o podanie podstawy prawnej do tego działania. Czy prócz art. 30 ustawy Pzp są jakieś wytyczne, którymi powinniśmy się kierować w sporządzaniu tak unikatowego opisu przedmiotu zamówienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakim etapie badania ofert – przy zastosowaniu procedury odwróconej – zamawiający powinien analizować kwestię dotyczącą zobowiązań podmiotów trzecich? Czy należy analizować zobowiązania złożone w każdej ofercie i przed oceną ofert? Czy też po dokonaniu oceny ofert i tylko w stosunku do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza?

czytaj więcej »

Pytanie: Szpital jako wykonawca brał udział w przetargu na usługi pralnicze. Po komisyjnym otwarciu ofert okazało się, że w ofercie jednego z wykonawców formularz ofertowy jest niewypełniony. Wykonawca ten otrzymał zgodę komisji na wypełnienie formularza w obecności komisji oraz innych wykonawców. Formularze z cenami jednostkowymi były uzupełnione, ale trzeba było je zsumować i wpisać ich sumę jako cenę oferty do formularza. To wszystko odbyło się już po odczytaniu cen pozostałych wykonawców. Okazało się, że jest to oferta najtańsza. Czy takie postępowanie komisji i wykonawcy nie jest obarczone błędem formalnym i czy może podlegać odwołaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca przesłał elektronicznie ofertę, która nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby do tego uprawnione, tj. oferta została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie przez jednego wspólnika spółki cywilnej. Zamawiający w dniu 14.06.2020 r. wezwał (art. 26 ust. 3a) ww. wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do podpisania oferty tylko przez jednego ze wspólników spółki cywilnej – wyznaczając termin na złożenie dokumentów do 17.06.2020 r. W dniu 15.06.2020 r. wykonawca przesłał pełnomocnictwo w formie skanu, bez podpisu elektronicznego osoby udzielającej pełnomocnictwa, tj. bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mając na uwadze powyższe, zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy tego samego dnia, o czym poinformował wszystkich innych oferentów. Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o odrzuceniu, 16.06.2020 r. samowolnie przesłał do zamawiającego kolejne pełnomocnictwo, tym razem prawidłowo podpisane przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podkreślił przy tym, iż pierwotnie omyłkowo załączył błędne pełnomocnictwo, a wyznaczony przez zamawiającego termin (17.06.2020 r.) do przełożenia pełnomocnictwa jeszcze nie upłynął. Co powinien zrobić zamawiający? Uznać samowolnie przesłane, kolejne pełnomocnictwo? Niestety to mogłoby doprowadzić do sytuacji, kiedy w wyznaczonym terminie wykonawca przesyła niezliczoną ilość dokumentów, po tym jak dowiaduje się, iż jego oferta jest odrzucona (powołując się na fakt, że wyznaczony termin na złożenie dokumentu nie upłynął).

czytaj więcej »

Oczekiwania w zakresie stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert są wyraźne. Stawianie na jakość to postulat wysuwany przez wiele środowisk branżowych. Zamawiający podejmują więc próby zmiany podejścia do sposobu oceny ofert, proponując przeprowadzenie testów kompetencyjnych. Taka idea została poddana weryfikacji Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawdź, z jakim skutkiem.Wyrok KIO z 19 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 452/20,KIO 454/20

czytaj więcej »

Jeżeli można mówić o niepisanej, czyli wypracowanej przez orzecznictwo i naukę zasadzie niedopuszczającej do wielokrotnego wzywania do uzupełnienia dokumentów, to zasada ta odnosi się do instytucji uregulowanej w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 września 2019 r., sygn. akt KIO 1043/19

czytaj więcej »

wiper-pixel