WYDANIE ONLINE

Na zamawiającym ciąży obowiązek stworzenia procedury, ukształtowania jej ram, w tym warunków udziału, wpisania odpowiednich podstaw wykluczenia z postępowania, dokonania opisu przedmiotu zamówienia oraz wskazania założeń dotyczących oczekiwań wpisanych do realizacji przyszłej umowy. Z tego względu wydaje się, że wykonawca, ubiegając się o zamówienie publiczne musi godzić się ze wszystkimi jego warunkami, jednak ustawodawca zdecydował, że również wykonawca może mieć faktyczny wpływ na kształt i przebieg postępowania, wyposażając go w ustawowe instrumenty, które na to pozwalają. Niniejsze opracowanie zobrazuje, jakimi narzędziami dysponują wykonawcy i jak powinni z nich korzystać, aby ich oddziaływanie na procedurę było realne i zgodne z ich oczekiwaniami.

czytaj więcej »

Urząd Zamówień Publicznych opublikował w ostatnim Informatorze UZP nr 2/2020 opinię pt. „Interpretacja i stosowanie przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp w kontekście okoliczności wywołanych panującą epidemią COVID-19”. Przestrzega w niej przed zbyt pochopnym zatrzymywaniem wadium, szczególnie w czasie trwającej pandemii, kiedy to wiele firm przeżywa trudności, a nawet znajduje się na skraju bankructwa.

czytaj więcej »

Wystąpienie na skalę globalną epidemii wirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim zakres środków i działań, które musiały podjąć poszczególne państwa w celu powstrzymania wirusa i przeciwdziałania skutkom jego rozprzestrzeniania się, jest zjawiskiem, z którym dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Okoliczności, na które powołuje się w tym zakresie zamawiający, nie są konsekwencją jego własnych decyzji. Są to elementy niezależne od niego i odnoszą się do decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Izba uznała, że w tej sytuacji unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest uzasadnione (wyrok KIO z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 892/20).

czytaj więcej »

Narzucony przez zamawiającego zakres i stopień szczegółowości informacji, które wykonawca był zobowiązany uwzględni ć w ramach wyjaśnień cen y oferty, co najmniej utrudniał przedstawienie tych wyjaśnień, w tym zwłaszcza w zakresie rzeczywistego kalkulowania ceny oferty. Nie miał oparcia ani w wymaganiach siwz, ani w przepisach ustawy Pzp (wyrok KIO z 16 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 709/20, KIO 715/20).

czytaj więcej »

Kryterium jakości w postaci deklaracji wykonawcy o wysokości kar umownych jest niezasadne i w żaden sposób nie gwarantuje lepszego wykonania robót budowlanych. Ponadto, jak o że w rozpoznawanym przypadku nieprzekraczalny był wyłącznie termin końcowy, to kryterium określone przez zamawiającego uznano również za nieistotne z punktu widzenia zamówienia, jak też nieodnoszące się do jakości prac (wyrok KIO z 27 maja 2020 r., sygn. akt KIO 519/20).

czytaj więcej »

Pytanie: Oferta złożona przez wykonawcę zawiera różnicę pomiędzy wykazaną w formularzu ofertowym ceną oferty brutto a sumą wymienionych cen jednostkowych zamówienia (w podliczeniu wykonawca wskazał cenę oferty brutto taką samą jak wskazana w pozycji: „cena oferty brutto”, różnica ujawniła się dopiero po zsumowaniu cen jednostkowych przez zamawiającego). Czy ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, czy poprawić cenę oferty jako oczywistą omyłkę rachunkową na podstawie art. 87 ustawy Pzp?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający udziela zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze krajowej. Pełnomocnictwo załączone do oferty podpisane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym z 18.10.2019 r. Okres ważności certyfikatu podpisu wygasł 20.04.2020 (na co wsk azuje treść raportu szczegółowego WeryfikacjaPodpisu.pl „zweryfikowano warunkowo pozytywnie, certyfikat stracił ważność, podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich uwierzytelnienia”). Pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieokreślony. Oferta podpisana i złożona z datą 21.04.2020. Termin składania ofert 22.04.2020 r. Dnia 22.04.2020, po otwarciu ofert, brak możliwości pozytywnego zweryfikowania podpisu ze względu na wygaśnięcie ważności certyfikatu podpisu. Co należy zrobić w takim wypadku? Czy uznać to pełnomocnictwo mimo negatywnego zweryfikowania (zweryfikowano warunkowo pozytywnie, certyfikat stracił ważność)? Czy niezbędna jest zawsze pozytywna weryfikacja? Gdyby oferty były składane tradycyjnie, to wówczas pełnomocnictwo nie budziłoby jakichkolwiek wątpliwości, bo jest ważne i podpisane przez osoby umocowane.

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie obowiązują dwa wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne: poniżej 30.000 euro i powyżej. Nie ma natomiast regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro. W obu wnioskach jest pozycja „Wartość zamówienia”. Co należy wpisywać w tej pozycji w następujących sytuacjach? Chcemy kupić np. 1 pralkę w ciągu roku (nie ma więcej zamówień tożsamych), oczywiste jest, że wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro, sprawdzę np. w Internecie cenę pralki i wydrukuję strony z ceną. Załóżmy, że mamy 3 ceny – 1.000,00 zł, 1.100,00 zł i 1.500,00 zł. Czy we wniosku wpisuję cenę najtańszej pralki, czyli 1.000,00 zł, i dokonuję tam zakupu, czy też należy wpisać średnią cenę, czyli 1.200,00 zł? Czy należy sporządzić oddzielną notatkę z szacowania wartości zamówienia, czy wystarczy tylko notatka z rozeznania rynku, np. z wydrukami ze stron internetowych? W innym przypadku chcemy kupić 2 pralki w ciągu roku, ale jedną w styczniu, a drugą np. w październiku. Czy w takiej sytuacji we wniosku o wszczęcie postępowania należy podać wartość obu pralek, ale np. dopisać, że wartość bieżącego zakupu to 1.000,00 zł? Jak postąpić przy zakupie drugiej pralki, czy należy sporządzić kolejny wniosek i dokonać aktualizacji szacowania wartości? Czy aktualizacji dokonuje się w ten sam sposób jak szacowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej, zamawiający postawił wymóg, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zadania polegające na budowie budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN (brutto) – każde zadanie. UWAGA! De finicję budynku użyteczności publicznej określa rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z 14 grudnia 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Jeden z wykonawców w trakcie postępowania wystąpił o zmianę wymogu, gdyż powyższy ogranicza konkurencję. Jego zdaniem wszystkie obiekty kubaturowe, nawet prywatnych inwestorów, wymagają właściwej jakości i wiedzy technicznej. Ponadto w jego ocenie należało dopuścić nie tylko budynki budowane od podstaw, ale także te, które były przebudowane. Czy zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosował niewłaściwy wymóg co do warunku udziału w postępowaniu i powinien go zmienić, uwzględniając otrzymane od wykonawcy uwagi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w postępowaniach poniżej progu unijnego, w których nie dopuszczono składania ofert w formie elektronicznej, na dalszym etapie, po otwarciu ofert, zamawiający, wzywając do wydłużenia terminu związania ofertą, może dopuścić złożenie oświadczenia o wydłużeniu terminu związania ofertą w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Dopuszczenie takiej formy, mimo iż nie była ona przewidziana w SIWZ, ułatwiłoby wykonawcom dostarczenie oświadczeń i byłoby znacznie bezpieczniejsze.

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach projektu UE do zakupu są komputery o wartości przekraczającej progi unijne oraz sprzęt do wyposażenia studia telewizyjnego. W ramach wyposażenia studia TV planowany jest zakup urządzeń do studia, reżyserki oraz 10 komputerów do laboratorium. W jakiej procedurze należy udzielić zamówienia, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia wszystkich zakupów do studia TV (łącznie z komputerami do laboratorium) wynosi 700.000 zł netto? Jak przeprowadzić procedurę: unijną ze względu na wartość komputerów w ramach całego projektu czy w krajową ze względu na wartość szacunkową zakupów do studia? Zamówienie zakupów do studia nie będzie udzielane w częściach ze względu na konieczność połączenia ze sobą urządzeń oraz ich konfigurację i kompatybilność.

czytaj więcej »

Pytanie: W ciągu drogowym zawalił się most – katastrofa budowlana. Zamawiający musi jak najszybciej wyłonić wykonawcę, który wykona dokumentację projekt ową na nowy most. Zamawiający z tym postępowaniem wchodzi w ustawę Prawo zamówień publicznych – zamówienie powyżej 30.000 euro. Czy zamawiający ma jakieś możliwości z uwagi na taką katastrofę, aby udzielić zamówienie szybciej, tj. bezprzetargowo? Czy można tu zastosować art. 67 ust. 1 pkt 3 – zamówienie z wolnej ręki?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie wykonanej przez naszą firmę dokumentacji projektowej zostały wykonane i odebrane roboty budowlane. Problem dotyczy sytuacji, że inwestor zlecił wykonanie około 90% zakresu objętego dokumentacją, odkładając realizację pozostałej części na bliżej nieokreśloną przyszłość. Inwestor twierdzi, że nie ma podstaw do zwrotu należytego zabezpieczenia (nawet części proporcjonalnej do odebranych robót budowlanych) do czasu wykonania pozostałej części. Czy stanowisko inwestora ma podstawy prawne? Opierając się na takiej interpretacji, jeżeli Inwestor nigdy nie zrealizuje pozostałej części, to nie otrzymamy zwrotu należytego zabezpieczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Wartość zamówienia jest poniżej 30.000 euro. Zamawiający, pomimo braku obowiązku z uwagi na wartość, ogłosił postępowanie w BZP z uwagi na dofinansowanie zadania. Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający podaje informację, że ogłoszenie jest nieobowiązkowe, czy wręcz przeciwnie, jeżeli zdecydował się na stosowanie ustawy, to ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkowe i zamawiający wybiera opcję – obowiązkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamówienie dotyczy termomodernizacji budynku. Wykonawca złożył pismo o zastosowanie materiału równoważnego do zaoferowanego w ofercie. Chodzi o tynk. Wykonawca powołuje się na zapis w umowie. „4. Tam, gdzie w SIWZ, w Dokumentacji projektowej (Projekcie budowlanym, przedmiarze robót), Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych”, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych); b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja); e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania; f) standardów emisyjnych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ”. We wzorze umowy był taki zapis i został. Faktycznie może nie powinno go być w umowie, tylko w SIWZ. Czy można jakoś teraz wybrnąć z tej sytuacj

czytaj więcej »

Pytanie: Beneficjent aplikował o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zakup maszyn do produkcji drewna opałowego, kominkowego, kory ogrodowej i rozpałki z odpadów tartacznych. Zamówienia dokonał w trybie zapytania ofertowego za pomocą portalu https://portalogloszen.arimr.gov.pl na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20.02.2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. W opisie przedmiotu zamówienia beneficjent/zamawiający określił parametry techniczne, jakie dana maszyna ma spełnić, m.in.: 1) obciążenie statyczne do przodu min. 4200 kg; 2) wysokość podnoszenia wideł min. 3000 mm. Jeden z oferentów zadał zapytanie dotyczące możliwości dopuszczenia niższych parametrów, tj.: 1) obciążenie statyczne do przodu 4160 kg; 2) wysokość podnoszenia wideł 2975 mm. Pytanie wpłynęło przed końcem terminu składania ofert i zanim wpłynęła jakakolwiek oferta. Beneficjent/zamawiający w odpowiedzi na pytanie dopuścił zastosowanie w ofercie niższych parametrów. Nie dokonał jednak zmiany zapytania ofertowego, co powinien uczynić. Jest to istotna zmiana, a więc powinien także uwzględnić zmianę terminu składania ofert. Wpłynęły cztery oferty. Trzy oferty spełniły parametry maszyny określone w zapytaniu ofertowym i jedna oferta z niższymi parametrami od wykonawcy, który zadał pytanie. Kryteriami oceny ofert była cena 80% i okres gwarancji 20%. Oferta A na kwotę 223.000,00 i 12 mies. gwarancji; oferta B na kwotę 199.000,00 i 12 mies. gwarancji; oferta C na kwotę 186.000,00 i 12 mies. gwarancji; oferta D na kwotę 210.000,00 i 60 mies. gwarancji – oferta wykonawcy, który zadał pytanie odnośnie niższych parametrów. W wyniku oceny punktowej kryteriów poszczególnych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta D z niższymi parametrami, w związku z czym została wybrana do realizacji zapytania ofertowego. Czy poprawnie przeprowadzono zapytanie ofertowe? Czy zamawiający powinien dokonać zmiany zapytania ofertowego i zamieścić tę zmianę na portalu ogłoszeń? Czy w sytuacji braku zamieszczenia zmiany opisu przedmiotu zadania wybrano ofertę, która powinna podlegać odrzuceniu z uwagi na to, iż treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zamawiający, prowadząc postępowanie powyżej progów unijnych z zachowaniem komunikacji elektronicznej, może zapisać w SIWZ odnośnie do wniesienia wadium taki zapis: „zamawiający wymaga wniesienia niepieniężnego wadium w oryginale w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym (np. elektroniczna gwarancja bankowa, elektroniczna polisa), a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego dokumentu wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej uwierzytelnioną przez siebie kopię dokumentu wadialnego, zaś jego oryginał przesłać zamawiającemu przed terminem składania ofert”. Czy przy takim zapisie zostanie spełniony wymóg wniesienia wadium i zachowana wymagana komunikacja elektroniczna?

czytaj więcej »

Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w zakresie treści oferty, w tym oceny jej zgodności z treścią SIWZ. Istnieje ryzyko, że przekazana odpowiedź nie rozwieje wątpliwości instytucji zamawiającej – a wręcz przeciwnie – pogłębi je. Czy wyjaśnienia wykonawcy mogą prowadzić do niezgodności oferty z SIWZ, a w konsekwencji powodować konieczność jej odrzucenia? Sprawdź, jaki pogląd w tej kwestii wyraził skład orzekający KIO. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 marca 2020 r., sygn. akt KIO 420/20

czytaj więcej »

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest, co do zasady, jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie Pzp, do których zalicza się m.in. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. W obliczu nagminnego, nieuzasadnionego zastrzegania informacji przez wykonawców instytucje zamawiające coraz częściej podejmują działania zmierzające do odtajnienia oświadczeń i dokumentów. Warto wiedzieć, jak podejść do tego zagadnienia, aby działać transparentnie i nie narazić się na zarzuty ze strony uczestników postępowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel