WYDANIE ONLINE

Od wielu lat możemy zaobserwować zmiany w sposobie rozwijania gospodarki, zmierzające do ograniczenia degradacji środowiska oraz reperacji obszarów przyrody, które człowiek zdążył już zdewastować. Politycy, przedsiębiorcy oraz świadomi konsumenci zaczęli zauważać potrzebę zmiany swoich działań, zarówno tych o znaczeniu globalnym, jak i tych mniejszych – na szczeblu lokalnym. Wiele badań oraz kampanii społecznych ukazujących, jak negatywny wpływ na naturę ma bezmyślne działanie człowieka, wymusiły na <a >ustawodawcy wprowadzenie przepisów, które mają za zadanie w istotny sposób wpłynąć na trendy na rynku, tak aby stały się bardziej przyjazne środowisku.

czytaj więcej »

Komisja Europejska wydała nowe rozporządzenia zmieniające od 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie koncesji (2014/23/UE). Sprawdź, jak zmienią się progi kwotowe i kurs euro obowiązujący w publicznych przetargach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Podczas prac nad nowym Prawem zamówień publicznych zapowiadano, że wykonawca uzyska pewniejszą pozycję jako strona kontraktu zamówieniowego i np. zamawiający nie będzie mógł np. ustanawiać zbyt wysokich kar umownych. Jak to się przełożyło na rzeczywistość?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy od 1 stycznia 2021 r. ustawę Prawo zamówień publicznych trzeba będzie nadal stosować od progu 30.000 euro? Czy próg zostanie podwyższony? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany w zakresie podstaw wykluczenia oraz katalogu warunków udziału w postępowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Zamawiający w siwz na roboty budowlane zawiera następujący zapis dotyczący równoważności: „W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do siwz nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Za rozwiązania równoważne zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tę samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania”. Powyższy zapis zamieszczono z uwagi na fakt, że np. w projekcie budowlanym często występuje konkretna nazwa producenta i urządzenia. Czy powyższy zapis spełnia wymagania ustawy Pzp co do wymogu opisu równoważności?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zamierzaliśmy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na odbiór śmieci w okresie 12 miesięcy. Zmieniły się jednak przepisy, które aktualnie stanowią, że wywóz musi się odbywać częściej niż dotychczas. Nie stać nas w związku z tym na sfinansowanie od razu usługi trwającej 12 miesięcy. Musieliśmy przez to zmienić plany i teraz zamówienie będzie dotyczyło jedynie 8 miesięcy świadczenia usługi. Jak oszacować jego wartość? Czy całość zamówienia powinnam podzielić przez 12 miesięcy a następnie pomnożyć przez 8? Czy może należy uwzględnić kwotę za 12 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Dnia 17 maja 2019 r. zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę aparatury o wartości przekraczającej progi unijne. W dokumentacji na sztywno określono datę realizacji zamówienia (27 sierpnia 2019 r.). Otwarcie ofert nastąpiło 3 lipca 2019 r. Ofertę wybrano 14 sierpnia 2019 r. Zamawiający wyznaczył termin zawarcia umowy na dzień, w którym miała nastąpić realizacja zamówienia, tj. 27 sierpnia 2019 r. (wykonawca nie wniósł sprzeciwu). Umowa została wysłana wykonawcy w celu jej podpisania. Ten po otrzymaniu umowy poinformował, że chce zawrzeć do niej aneks, w którym zostanie wydłużony czas realizacji zamówienia o 6 tygodni, na co zamawiający nie wyraził zgody. Zamawiający trzykrotnie prosił o odesłanie podpisanej umowy a wykonawca za każdym razem wnosił o wyznaczenie terminu zawarcia aneksów wydłużających czas realizacji zamówienia. Co powinien zrobić zamawiający? Oferta „kolejnego” wykonawcy jest nieważna z uwagi na upływ terminu związania nią. Brak także przesłanek do unieważnienia przetargu.

czytaj więcej »

Pytanie: PytaniePrzedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz nadzór autorski i eksploatacyjny nad systemem informacji przestrzennej GIS. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano następujące definicje: oprogramowanie standardowe – jest to oprogramowanie licencjonowane lub sublicencjonowane przez wykonawcę, dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją umowy wdrożenia oraz oryginalna dokumentacja takiego oprogramowania, oprogramowanie osób trzecich – jest to oprogramowanie produkowane i licencjonowane przez podmioty trzecie, dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją umowy oraz oryginalna dokumentacja takiego oprogramowania, oprogramowanie dedykowane – oprogramowanie komputerowe (kod wynikowy oraz kod źródłowy) lub jego fragmenty dostarczone zamawiającemu przez wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją umowy, inne niż oprogramowanie osób trzecich i oprogramowanie standardowe. W opisie przedmiotu zamówienia zapisano m.in., że po zakończeniu etapu 6 − starcie produkcyjnym, wykonawca dostarczy wersje źródłowe oprogramowania standardowego i dedykowanego wraz z dokumentacją, w zakresie pozwalającym na jego samodzielną modyfikację przez zamawiającego lub wybrany podmiot. Dodatkowo wskazano, że wykonawca dostarczy kody źródłowe na nośniku w określonym terminie a zaktualizowane wersje źródłowe wykonawca będzie każdorazowo przekazywać zamawiającemu po wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu standardowym i dedykowanym. Zgodnie z siwz wykonawca może zaoferować system, który w zdecydowanym stopniu będzie stanowił oprogramowanie standardowe. Czy zamawiający faktycznie może żądać kodów źródłowych do oprogramowania standardowego? Jeśli nie ma takiej możliwości, proszę o poradę, jak można zabezpieczyć sobie możliwość nadzoru i modyfikacji oraz rozbudowy systemu przez innego wykonawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W której części siwz zamawiający powinien umieścić wymagania odnośnie próbki, w sytuacji gdy jej ocena będzie stanowiła jedno z kryteriów oceny ofert (i nie będzie podlegała uzupełnieniu)? Czy próbka powinna znaleźć się w grupie dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym w siwz wymaganiom zamawiającego? Czy może w rozdziale siwz zawierającym wskazówki co powinna zawierać oferta?

czytaj więcej »

Składając wadium w formie gwarancji (przeważnie ubezpieczeniowej lub bankowej), wykonawcza musi pamiętać, że jej treść będzie weryfikowana przez zamawiającego. Pomimo że wykonawca nie jest wystawcą gwarancji, powinien jednak sprawdzić jej treść przed przekazaniem dokumentu zamawiającemu. Wadium nie podlega uzupełnieniu ani wyjaśnieniu. Konsekwencją wniesienia go w sposób nieprawidłowy jest odrzucenie oferty. Negatywne skutki nieprawidłowych lub niejednoznacznych postanowień gwarancji wadialnej dotykają zatem bezpośrednio wykonawcę, a nie bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, które przygotowało dokument.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, po terminie otwarcia ofert, jeden z wykonawców wystąpił o udostępnienie protokołu postępowania wraz z załącznikami. W jakiej formie zamawiający ma przekazać wadium (gwarancja bankowa) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym przypadku poprzez platformę zakupową), jeżeli jest oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Przed elektronizacją zamówień publicznych wykonywało się kopię wadium i taką kopię przekazywało się wykonawcy. W tym przypadku, gdy mam dokument PDF podpisany podpisem elektronicznym, należy przekazać wykonawcy ten plik (oryginał)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy zamawiający jest zobligowany w postępowaniach dopuszczać możliwość rozliczania się z wykonawcą fakturami częściowymi? Czy ma taki obowiązek tylko w przypadku gdy zamawiający przewiduje realizację zamówienia powyżej 12 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W postępowaniu poniżej 30.000 euro po jego rozstrzygnięciu (przesłaniu protokołu wykonawcom) wykonawca, który nie złożył najkorzystniejszej oferty, pisze wiadomość o błędzie w swojej ofercie, polegającym na podwójnym naliczeniu VAT. Czy dokonać ponownego badania ofert? Czy pozostać przy wyborze z rozstrzygnięcia? Różnica ta spowodowałaby, iż ten wykonawca byłby najkorzystniejszy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: PUP w Legnicy podpisał w marcu 2019 roku umowę o świadczenie usług pocztowych z Pocztą Polską na kwotę 19.000 euro netto. Umowa nie przewiduje usług kurierskich. W kwietniu wystąpiła pilna potrzeba skorzystania z usług kurierskich w celu dostarczenia dokumentów służbowych. Czy w takim przypadku, ustalając wartość zamówienia, urząd powinien zsumować wartość zamówienia usług pocztowych i kurierskich, czy należałoby potraktować skorzystanie z usług kurierskich jako odrębne zamówienie? Pytanie jest o tyle ważne, ponieważ PUP w Legnicy dokonuje zamówień publicznych do 30.000 euro netto zgodnie z regulaminem zamówień publicznych, który przewiduje różne procedury zamówień, w zależności od kwoty wartości zamówienia, tj. do 7.000 euro netto oraz powyżej 7.000 euro netto do 30.000 euro netto.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jestem w trakcie przygotowywania specyfikacji na dostawę 90 parkomatów wraz z ich montażem, konserwacją i serwisem w strefie płatnego parkowania oraz zakup licencji oprogramowania windykacyjnego (wersja stacjonarna i mobilna) wraz z terminalami kontrolerskimi. W ramach zadania znajduje się jeszcze przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania dostarczonego przez wykonawcę. Uważam, że jeżeli chodzi o rodzaj zamówienia, to mam tu do czynienia z dostawą, gdyż stanowi ona główny przedmiot zamówienia (bez zakupu parkomatów nie byłoby montażu itd.). Chciałabym zapytać, czy skoro usługi stanowią przedmiot dodatkowy zamówienia, to czy mam obowiązek stosować zapisy o zatrudnieniu na umowę o praceęi wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę?

czytaj więcej »

wiper-pixel