WYDANIE ONLINE

Ustawa z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, dalej: „nowa ustawa Pzp”) przewiduje dość istotne zmiany w stosunku do obecnych regulacji w odniesieniu do reguł składania ofert, terminów związania nimi oraz sankcji w postaci odrzucenia oferty. Wpłyną one niewątpliwie na uprawnienia oraz obowiązki obydwu stron postępowania o zamówienie publiczne: zamawiającego i wykonawcy, wymagając od nich kompleksowej zmiany nawet kilkunastoletnich „przyzwyczajeń”.

czytaj więcej »

Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające, jeżeli cena, koszt lub ich istotne części składowe opisane w ofercie wykonawcy wydadzą mu się rażąco niskie oraz wzbudzą jego wątpliwości, co do możliwości właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Regulacja ta jest często wykorzystywana przez wykonawców, którym nie udało się wygrać przetargu i uzyskać zamówienia. Zarzucają wygranemu wykonawcy rażące zaniżenie cen, a instytucji zamawiającej przyjęcie najniższej oferty,  pomimo (ich zadaniem) braku realnej możliwości należytego wykonania zamówionej usługi. Powyższe z przyczyn oczywistych pociąga za sobą również zarzut naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Czy jednak w każdym wypadku, gdy zwycięzca przetargu oferuje niższą cenę od konkurencji, dopuszcza się nieetycznego zachowania? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w najnowszym wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do złożenia oferty w postępowaniu to jeden z kluczowych dokumentów. W dobie wymogu składania elektronicznej oferty na tle dokumentu stanowiącego umocowanie rodzi się wiele wątpliwości. Jaką postać winno przybrać pełnomocnictwo, aby można je było uznać za prawidłowe? Czy może być złożone w postaci podpisanego skanu dokumentu?  Jaka role odgrywa poświadczenie notarialne? Poznaj orzecznictwo w tym zakresie i uniknij błędów, skutkujących koniecznością odrzucenia oferty.

czytaj więcej »

Ustawa Prawo zamówień publicznych jako podstawowe tryby postępowania wymienia przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zgodnie z jej art. 10 ust. 2 zastosowanie innych trybów, w tym zamówienia z wolnej ręki, może mieć miejsce jedynie w okolicznościach określonych w ustawie. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi wyjątek od zasady udzielania zamówień w jednym z trybów podstawowych. Katalog zawierający przesłanki zastosowania tego trybu jest katalogiem zamkniętym, a okoliczności w nim zawarte nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną wpłynęły cztery oferty. W jednej z nich (najdroższej) wykonawca złożył zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie dotyczy oddania do dyspozycji wykonawcy wiedzy i doświadczenia na cały wymagany w SIWZ zakres robót. W zobowiązaniu podmiot oddający zasoby pisze, że wykona tylko niektóre roboty w zamówieniu, a nie cały zakres. Wykonawca opisując w ofercie zakres podwykonawstwa, wymienia tylko jedną małą robotę (inną niż w zobowiązaniu). Czy w takiej sytuacji nie powinna zachodzić konieczność, aby podmiot udostępniający zasoby był wykonawcą całego zakresu prac i również w ofercie nie powinien być podany jako podwykonawca całej roboty objętej zamówieniem. Jeżeli tak jest, to jaka powinna być konsekwencja takiego błędu? Czy to oznacza konieczność odrzucenia oferty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W przetargu nieograniczonym zamawiający wezwał do przedłużenia terminu związania z ofertą, który kończy się w sobotę. Wykonawca przedłuża termin związania z ofertą w poniedziałek. Czy w tej sytuacji w oparciu o art 14 pkt 2 ustawy Pzp można uznać, iż termin przypadający na sobotę przedłużony jest do poniedziałku? Czy oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na przedłużenie związania z ofertą jest skuteczne, jeśli złożono je po terminie związania, ale w treści wskazano termin zapewniający ciągłość ważności oferty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy oświadczenie o grupie kapitałowej musi został opatrzone podpisem kwalifikowanym w przypadku zamówień powyżej progów unijnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel