WYDANIE ONLINE

Dnia 11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm została podpisana przez Prezydenta 14 października 2019 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 roku pod pozycją 2019 (dalej nowa ustawa Pzp). Rozwiązania proceduralne przewidziane w nowej ustawie Pzp w zdecydowanej większości jednak bazują na tych, opisanych w aktualnie obowiązującym akcie prawnym regulującym  tę materię . Nowa ustawa jest co prawda znacznie obszerniejsza, jednakże objętość ta nie ma wiele wspólnego z wielością nowych rozwiązań, zwłaszcza tych proceduralnych. Dodatkowo, część regulacji znanych praktykom zamówień publicznych, została poszerzona o treści wynikające dotąd wyłącznie z dorobku doktryny. Tym samym, w ustawie znalazły się nie tylko przepisy regulujące procedury, ale również swego rodzaju „wykładnia ich stosowania” Przyczyni się to niewątpliwie do zwiększenia jasności i czytelności procedur . Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku.

czytaj więcej »

Wykonawca, który nie jest w stanie samodzielnie potwierdzić, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, może w pewnym zakresie skorzystać z potencjału podmiotu trzeciego i niejako „pożyczyć” potrzebne mu zasoby. O tym, jakie błędy popełniają zamawiający i wykonawcy, korzystając z tej konstrukcji, przeczytasz w poniższym tekście. Artykuł bazuje na opracowaniu wyników kontroli UZP opublikowanym w Informatorze UZP nr 3/2019.

czytaj więcej »

Naruszenie zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji następuje w sytuacji, gdy zamawiający w sposób preferencyjny traktuje jednego lub kilku wykonawców i tym samym utrudnia udział w postępowaniu innym podmiotom. Takie zachowanie jest szczególnie niebezpieczne, gdyż sprzyja zmowom cenowym oraz monopolizacji rynku, co z kolei może doprowadzić do eliminowania nowych lub małych przedsiębiorców. Przestrzeganie wspomnianych zasad chroni interesy wszystkich przedsiębiorców i pogłębia zaufanie obywateli do organów publicznych. Jednakże czy subiektywne odczucie wykonawcy pokrzywdzenia przez instytucję zamawiającą jest równoważne ze złamaniem zasady uczciwej konkurencji oraz czy dbanie o swój interes przez zamawiającego automatycznie oznacza nieprzestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców? Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 951 /19

czytaj więcej »

Kwestia przygotowania oferty w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiem art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, a w zasadzie „techniki” jej przygotowania, to przedmiot wielu wyroków KIO. Spory zaistniałe od początku obowiązywania przywołanego art. 10a ust. 5 ustawy Pzp pomiędzy stronami odnoszą się w znacznej mierze do zarzucania zamawiającemu naruszania art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w związku z art. 66 kc oraz art. 60 kc w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp. Podnoszona jest ich błędna wykładnia polegająca na uznaniu, że możliwe jest wyrażenie przez wykonawcę oświadczenia woli w postaci oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 ustawy Pzp (sporządzenie oferty), zanim oświadczenie wykonawcy uzyska postać elektroniczną i zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W konsekwencji zarzuca się wielu zamawiającym niewłaściwe zastosowanie powołanych powyżej przepisów, polegające na niezasadnym odrzucaniu oferty na skutek uznania, że sporządzono ofertę już w momencie jej podpisania własnoręcznym podpisem przez osoby uprawnione do reprezentacji odwołującego i w ten sposób oferta ta uzyskała „byt prawny”.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wykonawca "X" złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w którym wskazał, że będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, w zakresie spełnienia warunku dotyczącego dysponowaniem odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi (tj. kierownikiem robót z uprawnieniami). Wraz z ofertą wykonawca "X", złożył zobowiązanie Pana "Y" (który jest kierownikiem robót z uprawnieniami) do oddania do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby wykonania zamówienia i tym samym spełnił warunek udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny punktowej złożonych ofert zamawiający wezwał wykonawcę "X", którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Dopiero na tym etapie, zamawiający zwrócił uwagę, że istnieje domniemanie, że wykonawca "X" złożył wadliwe oświadczenie w zakresie polegania na zdolnościach innych podmiotów, w zakresie spełnienia warunku dotyczącego dysponowaniem odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi (tj. kierownikiem robót z uprawnieniami), z uwagi iż zachodzi podejrzenie, że wykonawca dysponuje kierownikiem robót tj. Panem "Y" bezpośrednio i nie zachodzi przesłanka z art. 22a ustawy Pzp. Wobec powyższego zwrócił się do wykonawcy z wezwaniem do wyjaśnień tj. jaki istnieje stosunek prawny pomiędzy wykonawcą, a osobą na dysponowanie której wykonawca się powołuje (Pan "Y"), oraz wskazanie czy jest to bezpośrednie czy pośrednie dysponowanie. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca wskazał, że osoba, na której zasoby się powoływał jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zostanie zatrudniona przez niego na umowę zalecenie. Jaką podstawę prawną należałoby wskazać w wezwaniu do złożenia poprawnego oświadczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy ogłaszając teraz przetarg nieograniczony na zakup paliwa w latach 2020-2021 należy uwzględniać klauzule waloryzacyjne, o których mowa w ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (klauzule waloryzacyjne umów powyżej 12 m-cy)? Jeżeli tak, to przykładowo jakie? W planowanym przetargu nieograniczonym na zakup paliwa w latach 2020-2021 wynagrodzenie wykonawcy (cena) za zakupione paliwo będzie liczone według następującej zasady: cena hurtowa netto 1 litra danego paliwa na dzień zakupu podana na ogólnodostępnej stronie internetowej …plus marża wykonawcy w wysokości ... zł, powiększona o należny podatek VAT i pomnożona przez ilość zakupionego danego paliwa. Czy taki zapis będzie wystarczający dla uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE    Zamawiający w przetargu na usługi, gdzie będzie podpisana umowa na 12 miesięcy, chce postawić warunek z zakresie doświadczenia o treści: ..zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż … zł brutto, z zastrzeżeniem: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) - warunek doświadczenia opisany powyżej, winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Zamawiający ma wątpliwości czy nie zostanie tak postawiany warunek dla wykonania jeden umowy uznany za nieuczciwa konkurencję. Np. I pakiet na zagospodarowanie wraz z pozyskaniem , ofertę składa konsorcjum, jeden z nich w jednej umowie u zamawiającego X wykonał pozyskanie, drugi u zamawiającego Y tylko zagospodarowanie, okazują referencje ale wg mnie warunku nie spełniają. Ponieważ mają być usługi na podstawie jednej umowy. Czy w takiej sytuacji, że narazimy się na zarzut ograniczania konkurenci?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zamawiający realizuje budowę drogi. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca składając ofertę polegał na doświadczeniu podmiotu trzeciego. Podmiot ten zadeklarował udział w realizacji zamówienia przez cały okres budowy. Jednak wykonawca nie zatrudnił podwykonawcy – do czego był zobowiązany i samodzielnie realizuje zamówienie. Nie przedstawił także dokumentów potwierdzających, że wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zauważył tę nieprawidłowość dopiero teraz, gdy realizacja zamówienia jest w końcowej fazie. Jakie czynności powinien wykonać zamawiający?

czytaj więcej »

wiper-pixel